تماس با مدیریت

رئیس هیئت مدیره، مدیر بازرگانی و فروش: سید حمید جلالی / همراه : 4133-865-0918

مدیر عامل: مهندس سید سعید جلالی / همراه: 4253-166-0918

مدیر امور اداری و مالی: مهندس سید مهدی جلالی / مدیر شرکت: سید عباس جلالی

ایمیل: info@Bitagostardelijan.com